Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 tuhao Tử Hào 175 0 Tà phái 2000000 Chưa vào
2 TanThuHKBV Diệu yến 150 0 Chính phái 2000000 Chưa vào
3 TuHao113 Tử Hào 150 0 Tà phái 2000050 Chưa vào
4 DieuYenT Diệu yến 150 0 Tà phái 2000050 Chưa vào
5 TestQUYENSU QS 80 0 Chính phái 2000000 Chưa vào