Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DaoKiemTieu DHL 150 0 Tà phái 20001000 Chưa vào
2 dgasgsg DHL 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào