ĐĂNG NHẬP
 
Pill các loại | Áo Choàng Nam | Áo choàng Nữ | Thuê
Id Item Tên Thông tin Giá
58 Ngưng thần châu (Địa) (5 triệu) (Khóa) Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong 80
57 Ngưng thần châu (Địa) (10 triệu) (Khóa) Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong 150
56 Ngưng thần châu (Địa) (20 triệu) (Khóa) Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong 250
55 Ngưng thần châu (Địa) (50 triệu) (Khóa) Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong 500
54 Yêu hóa võ phù [Huyền vũ] Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Huyền vũ. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Huyền vũ trong túi. 100
53 Yêu hóa võ phù [Chu tước] Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Chu tước. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Chu tước trong túi. 100
52 Yêu hóa võ phù [Bạch hổ] Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Bạch hổ. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Bạch hổ trong túi. 100
51 Yêu hóa võ phù [Thanh long] Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Thanh long. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Thanh long trong túi. 100
50 Yêu hóa giáp phù [Huyền vũ] Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Huyền vũ. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Huyền vũ trong túi. 100
49 Yêu hóa giáp phù [Chu tước] Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Chu tước. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Chu tước trong túi. 100
48 Yêu hóa giáp phù [Bạch hổ] Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Bạch hổ. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Bạch hổ trong túi. 100
47 Yêu hóa giáp phù [Thanh long] Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Thanh long. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Thanh long trong túi. 100

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >