SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Mỗi giai đoạn

Trang chủ > Khởi tạo

Danh tiếng tốt
Võ huân Thế lực Tài năng
Chính phái Tà phái Tấn công Bảo vệ Máu Mana Sức mạnh Khí công
Mức 1 0 - 1,000 Vô dang tiểu tốt Không
Mức 2 1,001 - 15,000 Nhân sĩ giang hồ Cao thủ mới Không
Mức 3 1,001 - 15,000 Nhân sĩ giang hồ Cao thủ mới 60 60 Không
Mức 4 15,001 - 50,000 Nghĩa hiệp Thần ma 100 100 125 125 +1
Mức 5 50,001 - 100,000 Giang hồ thập kỳ Tà phái thập Tuyệt 150 150 170 170 +1
Mức 6 600,000 - 1,199,999 Võ tôn Ma tôn 300 300 350 350 +2
Mức 7 1,200,000 lên Võ hoàng Bá hoàng 500 500 600 600 +2
Mức 8 2,000,000 lên Võ hoàng bá tôn Bá hoàng võ tôn 800 800 800 800 +3

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu