SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Black Cung thủ 136 0 Tà phái 2277840 VipTeam
2 KhongMinh Thích khách 135 0 Chính phái 545440 BaVuongClub
3 ThuongCui Tử hào 135 0 Chính phái 601480 FeederFC
4 ILoveYou HBQ 135 0 Chính phái 429650 FeederFC
5 TrucVan Diệu yến 135 0 Chính phái 1217130 SongVeDem
6 OnePunch QS 134 0 Tà phái 329000 FeederFC
7 Tanker Đao khách 134 0 Tà phái 328210 FeederFC
8 TrungVinh Diệu yến 134 0 Chính phái 451650 SongVeDem
9 SoLoMoon Tử hào 133 0 Chính phái 465590 SongVeDem
10 DocCoCuuKiem Kiếm khách 133 0 Chính phái 354750 FeederFC
11 NinjaHong Thích khách 133 0 Chính phái 275410 FeederFC
12 PHONGVAN71 Đao khách 133 0 Chính phái 252910 FeederFC
13 MrKill Cầm Sư 133 0 Tà phái 439780 FeederFC
14 Hunterx Diệu yến 133 0 Chính phái 370850 BaVuongClub
15 MoonLight Đại phu 133 0 Chính phái 449500 SongVeDem
16 Alice Cung thủ 132 0 Chính phái 496700 FeederFC
17 HaJaTe Cầm Sư 132 0 Chính phái 339900 Chưa vào
18 DongHiep Tử hào 132 0 Chính phái 298050 FeederFC
19 SoCoLa Tử hào 132 0 Tà phái 122500 FeederFC
20 Tikivn Diệu yến 132 0 Tà phái 279750 FeederFC
21 TruongVoKy Tử hào 132 0 Tà phái 509150 BaVuongClub
22 LucDong Tử hào 132 0 Chính phái 400970 SongVeDem
23 HuyVoDich Kiếm khách 132 0 Chính phái 790670 TeamSubTLC
24 Ashe Cung thủ 132 0 Chính phái 1341700 KhongSoVk
25 Menly Đại phu 132 0 Chính phái 184650 FeederFC
26 MaiHuy Diệu yến 132 0 Tà phái 210510 SongVeDem
27 Blue Đao khách 132 0 Tà phái 480963 TeamSubTLC
28 DuongLy HBQ 131 0 Chính phái 507040 KhongSoVk
29 trau QS 131 0 Chính phái 720611 Chưa vào
30 Hani Diệu yến 131 0 Tà phái 394200 ChitChit
31 RobinHood Cung thủ 131 0 Tà phái 1306698 ChitChit
32 LucChiCamMa Cầm Sư 130 0 Chính phái 179160 KhongSoVk
33 PHONGVAN39 HBQ 130 0 Chính phái 202950 HungBa
34 DPHB Đại phu 130 0 Chính phái 327050 VipTeam
35 TuHaoHB Tử hào 130 0 Tà phái 306970 VipTeam
36 KichHB Thích khách 130 0 Tà phái 229120 VipTeam
37 DaoHB Đao khách 130 0 Chính phái 261500 VipTeam
38 HuyCaiBangggg Đao khách 130 0 Tà phái 322920 EndGame
39 Bosse Tử hào 130 0 Chính phái 176050 VipTeam
40 CungHB Cung thủ 130 0 Chính phái 256150 VipTeam
41 BXPHONGVAN Đao khách 130 0 Chính phái 178200 HungBa
42 Moderator Diệu yến 130 0 Chính phái 237420 Royal
43 TheShyn Thích khách 130 0 Tà phái 596722 Chưa vào
44 talan QS 130 0 Tà phái 170900 VipTeam
45 zNguyenMinhz Thích khách 130 0 Chính phái 721830 TeamSubTLC
46 HeadShot Cung thủ 130 0 Tà phái 337450 VipTeam
47 KiemMa Thương khác 130 0 Tà phái 299700 ChitChit
48 xXHanBaoQuanXx HBQ 130 0 Tà phái 202350 FeederFC
49 Smoke DHL 129 0 Chính phái 157660 VipTeam
50 Scorpio Tử hào 129 0 Tà phái 139050 VipTeam

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu